Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhaaratiyE


bhaarathiyE
raagam: naTabhairavi

20 naTabhairavi mela
Aa: S R2 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aadi, tishra gati
Composer: H.N. Muttayyah Bhaagavatar
Language: Tamil

pallavi

bhAratiyE endan tAyE bhaktiyODunaip-paNindEn ammA

1

mAranai eritta shivan vAzhndiDum kaiyilaiyum ghana mEruvODu vindiyai podigai mEvum vaNangum viLangu mannAi

2

gangai yamunai mudal sindhu gOdAvariyum tungai kAviri narmadai tUya nadigaLin nidhiyE

3

tanga mudalOkangaLum pongum muttu ratnangaLum shangaiyinri koDukkum undan dayavaiyATriyavar ammA

4

vEda shAstrangaL AyurvEdam shirppam vELvi siddhi nAdamODu bOdhamAdi jyOti maNigal aNibavaLE

5

vyAsar vasiSTar sukar vishvAmitrar kaNvar brgu dEshumuku agastyar pulastyar Aghiya munigaT-kiruppiDamE

6

rAmakrSnar nAradar rAma buddharAdi dEvar tAmavadarittu vanda dharma nirai sarguNiyE

7

shaNmata tApakarAm shankara rAmAnujarum shAnta madhva rAmakrSNa dAsar vivEkAnandar tozhum

8

rAmadA tulasidAs nAnak shivAji dEsingu Umaiyan mudal vIrarai uvandaLitta mAmaNiyE

9

dAdAbhAi tilakar gOkhalE dharma cittaranjan lAlA doctor maNiji subramania shAnta bhAratiyArkkum tAyE

10

dEsha nanmai rATTinattAl sheidu shiraivAsam sheida mAshillA mahAtmA gAndhi maindanai aDaindAyE

11

veTTinAlum kuttinAlum vINarkkai paTrinAlum diTTamuDam porumai kATTi dInargaLai Alum tAyE

12

sOdararE sOdararE tUya eNgaL dEshattOrE sorNam viLai bhAratiyait-turandiDAmal pOTruvIrE


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005