Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: namaami vighna vinaayaka


namaami vigna vinayaka
raagam: hamsadwani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 P N3 S
Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: aadi, tishra
Composer: Krishnaswaamy Ayya
Language: Sanskrit

pallavi

namAmi vighna vinAyaka nata shrI krSNa paripAlaka
(namAmi)

anupallavi

umA suguNa kumAra sukumAra kumAra sOdara
(namAmi)

caraNam 1

samAshrita janArti hara sadA mudita mAnasa sumAdyati vilAsayuta sushObhita kara sArasa
kumAnava kula agha taru kuThAra hAsana himAmshu dhavaLAyata tanu hitaika danta samsAha
(namAmi)

caraNam 2

gaNAdhipa krpAmbu dhara kalA lasita shEkhara phaNAdhara patIndra vAgatIta bhAvugOtkara
kSaNAshrta phalApti kara SaDAnana sukhAkara sanAtana surAbhImata janAvana krtAdhara
(namAmi)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005