Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAdhava hrdi (version 2)


mAdhava hrdi (version 2)
raagam: kalyANi

65 mEcakalyaaNi mela
Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya

anupallavi

vItOpamAna vENugAna nAda sulaya rasikE rasAlayE
nAnAvidha puSpitAgra sugandha latA nikunja mandira sadanE

caraNam

rAdhE rasayuta rAsavilAsE
caraNam 1

shrI hari prEma akhaNDa maNDala sAmrAjyA atapatE (rAdhE)

caraNam 2

sapta vimshati muktA mAlika shObhita kandarE (rAdhE)

caraNam 3

nindita sArasa ripu kiraNa dhavaLa radana vikasitOd-jvalayuta manasija

caraNam 4

nagadhara gOpa vadhUjana naTanAdbhutakam prahAra samAna (rAdhE)
shAmIkara sarasija kara tala mrdu tALa khala khala ravamaNI valayE

caraNam 5

karatala kamalE rati samayE jita mAdhava maNimaya kuNDala khElita
su-karNikE prabhIta tat su-bhASita shruti yugaLE sarasara sarasanE (rAdhE)

caraNam 6

samadhika nava nava vrajata guNIjana kalA cala naTana kOlAhala samayE
krta rISita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalita tannaTana
niravadhi sukhAnandata nimaghna hrdayE sadayE ati adbhutAnaka
kELI vilAsa caturE bhAvita tribhuvana madhurasa rasikE madhukara (rAdhE)
rAdhE rasayuta rASa vilAsE hari smaraNa sukhavara prasAdE manOmudita lIlA vinOdE
hariNA upa kUhita sanghrahItam api shastra jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE (mAdhava)


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016