Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: enna tAn sollaDi kaNNan piDitta


enna tAn sollaDi kaNNan piDitta
raagam: yadukulakAmbhOji

28 harikaambhOji janya
Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

enna tAn sollaDi kaNNan piDitta piDikkediruNDO shollaDi eNNait-tEittiDavum ingu vA enavum
iru iru varuvEn enru pirakOTi kanronraik-kayirODu iNaindu iLm kaNNaik-kATTi idark-keNNaidEyenrAl

anupallavi

annamE onru sholluvEn kELAi ivan haTam sheivadu nErAgap-pArAi
mannavan ivan vandu piranda nALAi viSamam vara vara mIrip-pOccu oru nALaip-pOlAi
vandavar pOnavar yAraik-kETTAlum vambugaL sheidArenru sholluvAr
vambugaL sheidAr enru sholli innum vaiyAdE enru kUDa sholluvAr

caraNam

anraikkum ippaDit-tAn uNNavA enrEn AghaTTum enru sholli vandAn
annAi kaNNai mUDi kaiyil tara vENdum appOdu tAn uNNuvEn enrAn
inraikku ninaittAlum nANa mighavAgudu engaL kaNNan inda vidam sheidAn
ennaiyariyAdu pin ninra tandaiyai EndukaramAkki engO shenrAn
ila malar vAyinil koLLAdenap-pOTTa en buddhiyai enna shollavO
EdO kaNNait-tirakka engaLavar kai nITTi eDuttu uNNuvadai shollavO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016