Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: enna janma


enna janma
raagam: Anandabhairavi

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

enna janma saphalavAyitu ennanuddharisalAgade

anupallavi

enna janma saphalavAyitanyaranu bayasalEke tanna tAnolida vyAsamuni rAyana kaiya sErirO

caraNam 1

siriyarasana karuNadALu sarasija sambhavana pitana suraroDeyana sakala vEda varasuvantha hariya
para dEvteyide idEyendu karakamaladoLiTTu tOruva paramahamsa vyAsarAyara caraNava nere nambirellaru

caraNam 2

jnAna bhakuti vairAgyava nidhAnadi namagittu poreva dAnavAriya guNagaNava balla maunigaLa vara
shirOnannanatAne dEvaremba asurara kAnanava taritoTTuva Ananda tIrttara paTTadAne vyAsarAyariralu

caraNam 3

hinde sAvira jihveyali mukundanahirAja pogaLu vandinda hariya guNagaLindu tutisi sujanara krpeyinda
porevuttabhinava purandara viTTalanna jagake tandu tOruva vaiSNava kumudEndu vyAsarAyariralu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016