Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paRpala poRpaNi (kaNNi)


parrpala porrpaNi
raagam: kamaas

28 harikaambhOji janya
Aa: S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

1

paRpala poRpaNi yaaDai minnannin padmamukam malarndiTTadennE
paaDumiLankuyilE - aruL tEDum iLankuyilE
paavaa yemaNat taavaalteerap pagardiDu peNkuyilE

2

ciRparanai tyaaga naRpeyaraaLanaic cindittaalE malarndadaDi
aaDumiLamayilE - arul tEDum aDamayilE
seervaazhaaroor maadan perumai ceppuntara mallavE

3

seeruNee ciRappu muDaiyavaLE avar - pErum perumaiyum collaDiyO
peNgaL sigaamaNiyE ninninbap pEccukkEdu iNaiyE
pEdaa inRu visEDa mennadaip pEsaDi piNgkuyilE

4

tErun tirunaaLun kaNkoLaad divya sEvaiyaiyum nee yaRindilaiyO
dEvar sigaamaNiyai anbar tEDunai cintaamaNiyai
cenRang konRaayc cEvaDiyai paaDi cErvO maDamayilE

5

paaDalaa maruNaaDalaa menRa paanguDai yenREhi maRkuyilE
paaDinaalenna payan nammai paarkka varuvaarO
paNDengEnung kaNDadunDO pagarndiDu poRkuyilE

6

kaNDaRiyEn kaadalkoNDuLEnenai kaiviDamaaTTaa yenpaangiyE kEL
kaadukaTkinbamaDi avaruru kaaNamuDiyaadaDi
kaNNE yenRanai kaadalO duLLang kanadaNaivaaraDi

7

ninmaNavaaLan vaDivam guNamedu nErizhaiyE pagar pooNgkuyilE
tanmai yiyambaDiyO avar tangumiDa mEdaDi
taaytandai yaar gulagOttira mEdadaic caaTRaDi maangkuyilE

8

veNmai civappuk kaRuppu malla voru veeDODiruppiDa mEdumilai
peNNali aaNumalla avaraip peTRavar aarumillai
pEdaay naadan jaadikulangaLai EdenRu solvEnaDi

9

jaadikulangaL izhandavarpaal kaadal koLLuvadu neediyaagumODi
unRanak keedazhagO un manampOnavaa RiduvO
uTRaarpeTRaar uraaraRindiDil mettap pazhiyaarODi

10

oonamillaada av vuttamanai kuRi teenamozhi sahiyEnaDi
uTRavar peTRavarum avaranRi maTRavar yaavaraDi
taanEnaanaay naanEtaanaay tanmayamaanOmaDi


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005