Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mAmava jagadIshvara


mAmava jagadIshvara
raagam: sarasvatimanOhari

Aa:S R2 G3 M1 D2 S
Av: S D2 N2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

mAmava jagadIshvara mAnasAkAnta

anupallavi

sama bhuvana sharaNa saka pAda vinata kAma dAna catura kamanIyatarA pAnga

caraNam 1

vala sutanAdi dEva vrnda sEvita cAru jalaruha madahara caraNayuga mAm pAhi
su-lalita maNihAra shObhi cAru kandara kalaya mama kushalam kamanIya mOhanAnga

caraNam 2

taruNa vidhu phAlaturaga divya vAhana sarasijAstra sundara shva-nikara parivrta
karuNArasa nilaya khalamaNI mallAntaka parilasa mama hrdi pankajadaLa lOcana

caraNam 3

nArada mukha munigEya carita vinivArida caraNa natapAtaka
sArasanAbhAnujAsam mOhana nirupama surucira mrduhAsa samsara pOta


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016