Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kamalAmbAm bhajarE rE mAnasa


kamalAmbAm bhajarE rE mAnasa
raagam: kalyANi

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

kamalAmbAm bhajarE rE mAnasa kalpita mAyA kAryam tyajarE

anupallavi

kamalAvANI sEvita pArshvAm kambujaya grIvAm nata dEvAm kamalApura sadanAm mrdu gadanAm kamanIya radanAm kamala vadanAm

caraNam

sarvAshA paripUraka cakra svAminIm parama shiva kAminIm
dUrvAsArccita gupta yOginIm duhkha dhvamsinIm hamsinIm
nirvANa nija sukha pradAyinIm nityakalyANIm kAtyAyanIm
sharvANIm madhupa vijaya vENIm sad guruguha jananIm niranjanIm
garvita bhaNDAsura bhanjanIm kAmAkarSaNyAdi ranjanIm
nirvishESa caitanya rUpiNIm urvI tatvAdi svarUpiNIm


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016