Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: maadhava hridi (version 1)


mAdhava hridhi
raagam: kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Sanskrit

pallavi

mAdhava hrdi gElini madhuripu samadana vadana madhupE jaya

anupallavi

vitOpamAna vENugAna nAda sulaya rasikE rasAlayE nAnAvidha puSpitAgra sugandha

caraNam

rAdhE rasayuta rAsa vilAsE hari smaraNa sukha vara prasAdE manOmudita lIlA vinOda
hariNA ubhakUhita shankara hItamapi shrasta jagana rucira kanakavasanE mrdu vacanE

1

pA gA ga ri ri ga ri ri gA ga ri ri ga ri ri gA ga ga ri ri sa sa sA shrI hari prEma
akhaNDa sA sA sa nI rI gA pA mA gA ma rI maNdala sAmrAjyAdhipatE

2

gA ma pa gA ma pa ga ga pa ma pa dha pa dha sA ni dha ni dha dha pa pa dha pa
ma ga ri ga ma nindita sArasa ripukiraNa dhavaLa radana vikasitOjvalayuta manasija

3

pa pa ni dha pA pa pa dhA pa ma ga ri sa ga ma pA pa pa gA ma pA pa ma pA pa nagadhara gOpa vadhujana
kutuka naTanAdbhuta kamprahAra samAna ma pa dhA dha dha pa dha ni sa dha ni sa ni sa ri sA
ni dha dha pa ma ga dha pa ma ga ma rI sAmIkara sarasija karatala mrdutALa kalakala ravamaNi valayE

4

sa' sa' ni ni dha dha pA ni ni dha dha pA dha dha pA dha pa ma ma pa ma gA ma pa ma pA pa kradala
kamalE ratisamayE jita mAdhava maNimaya kuNDala gElita sa' dhA ni sA' sa sA' ri sA' sa' dhA dha ni sa'
ni dha dha pA pa pa ma pa ma ga ma rI sukANikE prabhItatat subhASita shrutiyugaLE sarasarasarasanE

5

sa' sa' ga ri sa' ni ri sa' ni dha sA' ni dhA pa ma pa sa' ri sA' ni dha pa ma ga ni ni dha pa ma ga ma rI
samadhika nava nava vraja taruNijana calAkala naTana kOlahala samayE ga ma pA dha ni dhA ma pa dha ni sA
sa' sa' sa' ni sa' ri sA' sa' sa' sa' dha ni sa' sa' krta rUSita mAdhava sahitE muni manasAmapi kalilatannnaTana
dha dha nI nI ri ga ri sA' sa' sa' sA' sa' sa' ni dhA ga' ga' rI' sa' sa' sA' ga' rI' gA'gA'


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde. Version 2 is here. One of the composer's saptaratnas.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/23/2009