Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bAlasubramaNya


bAlasubramaNya
raagam: kEdAragauLa

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: kEdAragauLa.
Composer: Paapanaasam Shivan
Language: Tamil

pallavi

bAlasubramaNya dIna sharaNya gaurI bAla bhaktha jana paripAlaka karuNAlaya pAlaya

anupallavi

nIla manOhara mayUra vAhana samArOhaNa kOlAhala antaranga kusumacara sannibha shubAnga

caraNam

sharavaNabhava niSkaLanka saratcandra SaDAnana
tArakAdi ghOra asura mAtanga kula mrgEndra
sharaNam nOjAnE svAmi shaila vAsa vidhi surapati
vinuta kanaka makuTa shIrsha kalasha sambhavAdhi varada
(mathyama kAlam)
svAminAtha parashiva gurunAtha vallI
dEvasEnA nAthAkhila sunAda jagannAtha
rAmadAsa santata vinutArtti hara kArtikEyA
rAtrincara bhIkara vara shaktyAyita gAngEya


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016