Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cintayAmi tE


cintayAmi tE
raagam: bhairavi

Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

cintayAmi tE pada nIraruham nirjita dEvAnOkaha pallavam

anupallavi

antakAri kamalAsana sEvita harE ramAnAyaka jagadIshvara

caraNam 1

kAma janaka carAcara lOka kAraNa kAyata mAla
shyAma shObha jitEndriya tamavara sAtvatagEya surArttivi
rAma dEvAnanya sharaNa jana rAji sahAya jagannuta
ramaNIya kAvAsa vara sujana stOma vidEya dharEsha
bhUmi ghanatara bhAra nivAraNa bhUta carita paripAlita vAraNa
bhImAgAta bhavAmbudhi tAraNa bhISaNa paTuvimadaukha vidAraNa

caraNam 2

shAradAmbuja nEtra bhujangama vairi suvha nitAnta
dhIra brndAvana paritOSitadEnu samUha pavitra
shUra kulavara candana rSida sundara dEha mukunda
hIra mukha maNi bhUSaNa nirupama cArimabAhayadUttam
ghOrAmarSita bhauma krtAhava bhUri krpArasa pUrNa tarArNava
sArAlankrta duritavanIdava hATakAbha vasanAvrta mAdhava

caraNam 3

rINa su-krta janAdi dhurApa surEshvara dhrtida manOhara
pANi virAjita cakrakadAdara pankaja varada su-madhura
vENugAna parAyaNa sita kuruvinda nibharada japAsuma
shONimA dhara kEshavi nindita surucira vanada manOjnya
vANI jita vara madhura sudhArasa vAsudEva sama mOhana darahasa
bANAsura bhuja khaNDana shubha rasa padmanAbha mukha vihasita sArasa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016