Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ennattai sonnAlum kaNNan siru


ennattai sonnAlum kaNNan siru
raagam: vAcaspati

64 vaacaspati janya
Aa:S R2 G3 M2 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: t/tripuTa
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

ennattai sonnAlum kaNNan siru piLLaittanam inshuvai mighavAgudE maTra ninaivellAm engEyO Odip-pOgudE

anupallavi

annamE idu evarum ariyAda mAyam en ayyan koNDadu enrum azhiyAda nEyam
vaNNak-kuzhal UdiDuvAn kuzhalAgi kuzhalishai vaDivAgi ishaip-poruLAgip-payanAgip-
payanugharvAgi uNarvAgi en eNNattODu kalanda ezhilAn kaNNaik-kavar shuruNDa kuzhalAn
AnAl veNNaik-kuDamaLainda viralAn tanaiyE

caraNam

nittam oru ezhil nimiSam oru vaNNam attanaiyum kANa padinAyiram kaNGal vENum
muttanna naghaiyADum mukhattazhagaik-kaNDu pittam piDittalaiyum en cittamum kUDa nANum
viddaigaL sharaNAgum vENugAnattaik-kETTuttan vEgam aDangi nirkkum yamunai nadittAnum
eddishaiyum pOTrum kALinga naTam idai ettanaik-kaN koNDAlum attanaiyum vENum vaNNak��.


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016