Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nAga naTanamADum dEva


nAga naTanamADum dEva
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

nAga naTanamADum dEva nandakumArA nAgarIka mukha mOhana
rAsamADum madhusUdana Eka vastuvAna pUrNa engumAna sannidhAna

anupallavi

mEgha nIla vaNNA koNDa kaNNA dAhamAghap-pADuvArgaL
tanjamAghum kaNNA dha ni dhA pa ma ri ga ma pa ga ri sA tathika tathika
tanitakanta naga janAdi tOm ga* ri sa* dha sa* ri taita nagaja ga* ga* ga*
kiTata ri ri ri dha dha dha sa* sa* sa* tadIngiNatOm tAm tarita dhIm
kiTataka tiri tAm tarita dhIm kiTataka tiri tAm tarita dhIm kiTatakatari

caraNam

aravapaDamaindaramAgha antaranga mantarangamAgha shiranda pAdamun
tirandadAga sEvaikkuL Anandam pirandadAgha tanit-tAmarai iLam padamalarE
sarasa rasana yaniyaLanda bhuvanam Adi antaLavum tiranappAdam manamuriya
sheyalum vinaiya nalamum peravum manOrathamum Arndu urugum ariyavariDam
kUrndu perugum guNamenum kalai shErndu vaLarum niduvAna guNa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016