Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nArAyaNAya namO nAgEndra (gajEndra mOkSam)


nArAyaNAya namO nAgEndra (gajEndra mOkSam)
raagam: udaya

taaLam: Jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

nArAyaNAya namO nAgEndra shayanAya nradAdyakhiLa muni namita pAdAmbhOja sEridare poreva kamsAri rakSipanemma kAruNyadinda olidu

caraNam 1

pANDya dEshadoLu indradyumnanemba bhUmaNDalAdhipanu vairAgyadali
haripAda puNDarIka dhyAnaparanAgi tapadoLire caNDatApa sanaka satya
hiNDu shiSyaruverasi baralu satkarisadire kaNDugra kOpadim gajanAgi
janisaluddaNDa pApavanittu muni tirugalattalai shaNDAlanAdanarasa

caraNam 2

kSIra sAgaradaleraDIraidu yOjanada mereyali vara trikUTAdri shrngatrayadi
rArAjisuva tAmra rajitakAncanadinda nArAyaNAmshadinda pArijAtAmbhOja
poga punnAga jambhIra taru gulma shAkA mrgagaLesevalli vAraNEndranu meredanu

caraNam 3

Ane heNNAne mariyAnegaLa sahitalli kAnanadi toLutta bEsageya
pisilalli tAnu nIraDisi bandondu sarasiya taTake pAnAbhilASeyinda nAnA
prakAradim jala krIDeyADutira lEnidettaNa rabhasavendugra kOpadim
A negaLu bAi teredu nungitondanghriyanu EnembenAkSaNadoLu

caraNam 4

otti piDideLeyutire ettaNadidEnenuta matta ibharAjaneLaDotti
nODuttanghri etti tandanu taDige matte naDu maDuvinoLu attale tiruge
negaLe ittaNadindu kAdidaru sAvira varuSa uttarisitEnemba mattA
gajEndrarange sattava taggidu tanna manadoLage cintisidu mattAru gatiyenutali

caraNam 5

bandudA samayadali hinde mADida puNyadinda divya jnAna kaNNeredu
manadoLaravinda nAbhAcyuta mukunda mAdhava krSNa nikhila muni vrnda vandya
indirAramaNa gOvinda kEshva bhaktabandu karuNSsindhu tande nI gatiyenage
indu silkidEnu balu dandugada mAyAprabandhagane negaLininda

caraNam 6

paramAtma paramEsha paratatva paripUjya paratara paramjyOti parama
pAvana mUrti paramESTi parabrahma parama paramAkAsha paripUrNa paramapuruSa
nirupama nijAnanda nirlaya nirAkAra niravadhika nirguNa niranjana nairAdhAra
niravadya nissanga nishcinta nikhilEsha irade nI salahendanu

caraNam 7

intenuta mUrccheyali gupta kaNDa svarada kAnta naDu nIroLage tEli muLugutalire
acintyA mahimanu kELi karuNadindA mahAnanda shayanadoLeddanu
santaviDutuDe muDiya garuDanaErade bandu cinte bEDenutabhaya hastavanukoDuta
shrIkAnta bhaktana baLige bahdeDada kaiyinda tantravarananu negahida

caraNam 8

negaLa bAyanu cakradali sILi karivarana oguva karaNadali madaDahalke gaja
janma tegedudA kSaNage maNimukuTa kuNDaladinda nagadharanu Olaisida
vikaTadEvala muniya shApadali dhAruNiyoLage nakranAgi hUhU emba gandharva
maguLi puravanu kaNDu nija gatige aididanu kamalAkSamike meredanu

caraNam 9

maNimukuTa kuNDala padaka hAra kaDaga kankaNa kaustubhOjvalAngada
vaijayanti bhUSaNa shankha cakra gade padma dharissida hasta paNeya kastUri
tilakadA jhaNa jhaNipa nUpurada dantapanktiya krpEkSaNada sirimogada pItAmbarada
mUrutige maNIdu jaya jaya jayA emba sura narara sandaNiyinde hari meradanu

caraNam 10

hari hari enuttanghrigeregalibhavaranAdaradindalettuli kEL magane nInenna
viraje shuravaridhiyA surapanahipatiyennu para janmanI lakumiya paramESTi
bhavara manu munigaLanu dharaNiyanu taraNi shashi navashakti viSNu
dharmavatArapara varagadA shankha cakrAmbhujagaLanu smarisuvara kAvenenda

caraNam 11

AvAvanidanutayadalleddu bhaktiyali bhAva shuddhiyali tA hELi koLuvano avana ghAvaLiya
pariharisisu-jnAnavIve dEhAvasAnadalenutali shrI vAsudEvanAjnyApisi gajendra sahitA vihankAdhi-
pananEri vaikuNThakke dEva pijayangaida purandara viTTalana sEvakarigidu cittave


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016