Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mareyadiru shrIhariya


mareyadiru shrIhariya
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

mareyadiru hariya

anupallavi

mareyadiru shrIhariya maraNAturadi magana karedavage sAlOkyavitta nArAyaNana smaraNeyanu mADuvara caraNa sEvakarige nere sAyujya padavIvanayya ayya

caraNam 1

dEvakiya bandhavana pariharisidavana pUtaniya jIvava maDuhidavana mAvana
kondavana pAvani tarangiNiya padanakhadi paDedavana gOvardhanOddhAraNa
dAvAnalava piDidu nungidana lIleyim gOvatsa rUpanAgi sanakAdi
dEvamuni mukharArAdhitana caraNa rAjIvavam bhajsu kaNDya manave

caraNam 2

kanja sambhava pitana karuNApayOnidhiya kunjarana nuDi kELi odagi
raNadoL dhananjayana jIvavam krpeyinda kAidavana AnjanEyanALdana
ranjisuva kaustubha bhUSaNana nanjinoDeyana mEle malagi tamadoL
paramjyOtimayanAgi beLaguvana caraNakanjava kaNDya manave

caraNam 3

vAridhiyoLADdavana varagiriya tALdavana dhAriNiya tandavana daityanam
kondavanamUraDiyanaLedavana marakoDali seLedavana vAridhiya bandhisidana
dvArakeyanALdavana puramUru jayisidana cAru hayavEridana sarayu
tIrada rAma purandara viTTalana caraNavam bhajisu kaNDya manave


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016