Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paahi shreepatE


paahi shreepathE
raagam: hamsadwani

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa: S R2 G3 P N3 S
Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: aadi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

pAhi shrIpatE mOhanamUrtE bhAvayEnkhrItE
(pAhi)

anupallavi

sAhAsAdhika garvaharAsura vairinuta parama garimAlaya pAvana
(pAhi)

caraNam 1

tApasa gaNa hrdaya talimakrta viharaNa gOpa hatadi suta karuNA rasavAsa
pApa ghana samIraNa pATala bimbAdhara tapanIya vibhUSaNa dAsagaNa bhava-
tApa vibhanjana lOla sadAvara dAnacaNa kurumE kushalam bhuvanEshvara
(pAhi)

caraNam 2

shArada shishi karasama vilasita mukha nIrada sadrshkAntE nigama sannuta
smaramanjima haraNa surucira tanurucE hariNa mada shObhita taruNEndu niTila
nArada shaunaka namyapada guruvindaradAkhila mauni budhAvana kOmaLa
(pAhi)

caraNam 3

bhAnu shshAnka nayana vAraya pApajAtam vanaruhAsana hara valaripu pUjita
kanaka ruci vasana kamanIya tara kIrtE syAnandUrapurAdhIsha sarasijanAbha
mauni samAja bhayApaha manjuhasEndu-rucE guNasAgara sundara
(pAhi)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005