Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hari bhakuti


hari bhakuti
raagam: yaukulakAmbhOji

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

hari bhakuti uLLavara sharIrava kurukSEtra

anupallavi

avaru nararendu bagevavare narakavAsigaLu

caraNam 1

sadamalana nenesuva hrdaya kAshI puravu madhuvairi neneve mana maNikarNike
padumanAbhana pADva vadanavE vaikuNTha sadamalana baNNIsuva jihve shrImuSNa

caraNam 2

narahariyanIkSisuva nayana dvArAvatiyu siridharake sharaNemba shirave badari
muraharana katheya kELuva kiviya kEdAra hariya nirmAlya ghrANiya mUgu madhure

caraNam 3

lakSa pradakSiNe mALpa caraNa mAyAvatiyu lakSmIpatiya pUjisuva karave kanci
shikSisuvudu sukrta duSkrta Alisi kELo pakSivAhana purandara viTTalanu koDuva mukuti


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016