Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: krpa katAKSam


krpa katAKSam
raagam: mOhana

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: jhampa
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

krpa kaTAkSamkartum mayi bata kimEvamIshvara paAng mukhOsi

anupallavi

apAra tApatrayENa sutarAm tapAmi pancanadIshvara niravadhi

caraNam 1

ghOra bhIma bhavAmburAshima paramEtam tartum tvAm shruti
sAra vEdyamavinjAya kathankAram aham parishaknOmi
agAra tanaya dAra dhana parivAra mukha sambhAritamimam
samsAram anisham vicArya sakalam asAramiti sahasA sanyasya
mAra vIra shAmsana janakAdi vicaraNIya m amalam tarArtham udAra
mandaram vijmAtum pada sArasam tava sharaNam gatavati

caraNam 2

vEdavEDya sadA nu tava shubha pAda bhajana parAyaNEsmin khEdam
ati mAtanuSE cEdiha kO dEvh sharaNam mE sAdaram samupEtya savidham khEdam
akhilamapOhya samadhi kamOdham akalyAshu vi-phala vivAda vacanamidam
tavam astu hrdi dEvam akhilEsham tvAm bhAgyOdayEna su-parivarNya shuka
sanakAdi sEvya divya mUrtim sAkSAtkAramEva cirakAlam vAcchati

caraNam 3

tOya jAsana gEya vilasadamEya guNa samudAya bhaktavidhEya jagatAdhEya taraNOpAya
pari vilasadAdbudhAdhEya hEya dEhAtma matim sampadi vidhUya paramam tava cid-rUpamayi
mama karAmala kavada pAyarahitam sadA vidhAya gEyarUpa bhagavAn shrI gaurInAyakEndu
shEkhara niravadhi-kAshraya kalayitum avasaramiti bhUya Evam anudinam-AkAkSati


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016