Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: adrisutavara


adrisutavara
raagam: kalyaaNi

65 mEcakalyaaNi mEla
Aa: S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: cempat
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

adrisutavara kalyANa shaila sarAsana mAmava shambhO
(adri)

anupallavi

bhadrAparA dayAmbunidhE vara pannagabharaNa lOka sharaNanisham
(adri)

caraNam 1

dEvanandIshamal krta nija jaTa dInalOka paripAlaka suvimala
bhAva yOgi hrdayAmbuja nilaya sudhA vidata mrdu hasita vibhO
pAvanAnupama carita nivArita pApa jAla vibudhaugha vinatapada
sEvakAkhila vishAda haraNacaNa cittayOni dahanAti mahita para
(adri)

caraNam 2

sIta bhAnuprthukavatmsa ripujAta vAridharamAruta nirupama
vItamOha madakaitava paTutama bhUta vrnda parivrtsabidha
pUtanamaNi karAshrita janaghana puNyajAla rajatAdri krtAnilaya
bhUti dAyaka manOjnya suguNa harisuti pashupata sAyakada satatam
(adri)

caraNam 3

ghOrapura vipinadAva mrkaNDukumAra bhItivi nivAraNa saradija-
sArasArasadaLOpama lOcana sAmajAjinadukula vibhO
pUrita Ashrita manOratha shankara bhAratIsha sura nAyaka sEvita
nAradAdi muni gIta carita padma nAbha sEvaka janAnukUla param
(adri)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005