Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kaNNA ezhundirum piLLAi kAlaik-kadiravan


kaNNA ezhundirum piLLAi kAlaik-kadiravan
raagam: bhUpALa

8 hanumatODi janya
Aa:S R1 G2 P D1 S
Av: S D1 P G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kaNNA ezhundirum piLLAi kAlaik-kadiravan udayamAginrAn kanai kaDal muzhumati
munaiyaip-pOghinrAn nIlap-ponnuDai taritta munnavan nEramAgap-parihAsam pEshurAn

anupallavi

uNNAramuda mozhiyAnE ungaL uLLam koLum nIla vizhiyAnE taNNAr shuruNDa kuzhalAnE
padam tattikkum taNDaik-kazhalAnE tayiriNaik-kaDaindiDa veNNaiyumAccu tandaiyunaik-kANa
vandiDalAccu iru iru ammA enru ennennavO pEccu EdEdu vara vara piDivAdamAccu

caraNam 1

tUnginavan kAl ennat-tALam pODumAmO tuLLu vizhi mUDinAl punnakai varalAmO
tEngina veNNaiyai aNNan tinna viDalAmO janma nakSattiram unakku shEdi teriyumAmO
tEDinAlum kANariya garga muni vandAr en shelvan engE engE enru kETTu ingu ninrAr
kOTi tavam sheidAlum kaNDariyA nAradarum un kuru naghai kaNDu pADa vINai mITTi ninrAr

caraNam 2

kazhuttil EdaDA puttam pudu mAlai kAdil yAranda peNNinadu Olai vizhikku
mun mai kANudE yAruDai kai vElai vESam pOdum ezhundiraDA vizhindadu kAlai


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016