Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: hATakEshvara samrakSa


hATakEshvara samrakSa
raagam: bilahari

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

hATakEshvara samrakSa mAm tapta hATakamaya linga mUrtE trayAtmaka

anupallavi

pATalI pAdapa mUla prakAsha pAtALa bilahari hayAdyamaranuta hATaka kSEtranivAsa hamsa rUpa cidvilAsa kOTi kOTi cidAbhAsa guruguha mAnaOllAsa

caraNam

dArukA vanastha tapOdhanAdyugra tapah prabhAva sambhava mUrtE
mEru shrnga madhya sthita shrInagara vihAra parAshakti sahita kIrtE
mAruti nadyarjunAdi bharatAcAryaira vEdita narttana sphUrttE
cAru smita mukhAmbhOja shashidhara sarasIruha pada vidaLita
bhaktArttE gaurIpatE pashupatE gangAdhara jagatpatE
shauri vinuta bhUtapatE shankara kailAsapatE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016