Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nIlak-kunrena


nIlak-kunrena
raagam: rAgamAlikA

taaLam: given
Composer: Suddhaananda Bhaarati
Language: Tamil

nIlak-kunrena. rAgamAlikA. no given tALA.
nIlak-kunrena nimirnda tOTram shIlat-tavamoLir singat-tirumukham
kambanum kuraLum kaninda pani mozhi Omarum milTonum kAmurum kanavu
vIramum kalaiyum viLainda narp-paNbu vandanaikkuriya cintanai shirpiyE
vIrat-tiruvuDaiyAn vEdAnta nAvuDaiyAn Irat-tamizhan piniduDaiyAn pOrenrAl
vimmuginra tOLuDaiyAn vEl murugan pEruDaiyAn nammuDaiya naNbanena nATTu
nIla malai mElE nilavu narasingam pOla ulAvum polivuDaiyAn kAlamellAm
Artta jaya vIran anjA nimir naDaiyAn pArttAlum pOmE bhayam
kaNNAna vaLLuvanaik-kambak-kavi arasaip-paNNAna Angilattir pAlittAn viNNArum
vAvEsu ayyarena vAi maNakka shonnAlum AvEsham pongum agham
tAi nADu vAzhat-tamizhar tazhaittOnga OyAdu pADu paTTa uttamanai vAyArap-
pOTri pugazhndu pudiya kalai vIrar AtrugavE anbup-paNI


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/08/2016