Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jaTAdhara shankara dEva dEvA


jaTAdhara shankara dEva dEvA
raagam: tODi

8 hanumatODi janya
Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

jatAdhara shankara dEva dEvA shashAnkadhara mangalakara gangAdhara bhujanga-valayitAlankAra

anupallavi

naTanAnanda cidambarAnanda laharI vihAra svacchandha kuTAra pinAka kuranga kOlAhala
tANDava kAlAntaka krIDA kirAda girijA samEta girIsha chitikhaNDa uDDaNDavara

caraNam

pAlaya lOkam adhunA parama pAvana bhakta janAvana
caraNam 1

madamaya tArukA vana muni manOhara nipuNa-magadanA danadhanada

caraNam 2

pAmarajana kumuda candra bhAgadEya nIlakaNTha vrSa turanga para
paramEsha bhAsadhra madaharA bahu vara dAyaka madhu murahari sannuta

caraNam 3

niravadhi kamanIya ramaNIya ramaNI mukha jhala jhala madhupa mukha
sharaNAgata jana pAlana tAmasAdi hara bhASadhara candra pancamukha

caraNam 4

sAmagAna rasa bhUritAja mukha sAdhu mAnasa nirantarA carita
nAgabhOga parivItamadbhuta virAjitAnga vaparAjitAnga vara
pAlaya lOka adhunA parama pAvana bhakta janAvana
kAla kAla kapAla vidhAraNa kailAsa giri sadanA trinayana


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016