Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ALAva-dennALO (peria purANa kIrtanai)


ALAva-dennALO (peria purANa kIrtanai)
raagam: paraju

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa:S G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

ALAva-dennALO shivamE aDiyArk-aDiyArk-aDiyanAi

anupallavi

kELAdaLikkum varamE aNDa mOlAnadarkkum paramE iLam tALAna kamalam-
uTpuramE padam tatikka tAm ena vditta tALamum tudikka tAm ena madittu gati pera

caraNam

punmai paravi pOgha vENum eDuttAl puNNiya piraviyAga vENum
innavaril oruvaraip-pOlE iNaiyonrum illAbat-tiNaiyAgha vENum (inna)
caraNam 1

kAzhi maNam shiva pAdamaghan tirunAvarashan maNivAcaka candranenum (inna)

caraNam 2

shirut-toNDar tireunIlakaNTha viran mINDanami nandi taNDi aDigaLenum (inna)

caraNam 3

AiyaDigaL kADavarkOn AnAyakaNam pullar ninra shIr neDumAra
gaNanAtha munaiyADuvAroDu tirunAlaip-pOvArenum

caraNam 4

meip-poruLAr perum izhalik-kurumbar EnAdinAda kalikkambar
amarnIti narasinga munaiyarAna shaDaiya caNDEsha kaliya kAriyArenum

caraNam 5

manakkanjAra nEsha pUshalAroDu vAyilAr shOmAshi mAra
mangayarkkkarasi kungiliyak-kalayAr iLaiyAnkuDi
mAra arivATTAya kUTruvar kOTpuli sAkkiyar sattiyan shirap-
puliyar sheruttuNaiyar pugazhttuNaiyar kula shiraiyar shuTrarivar iyarp-paghaiyarenum

caraNam 6

tirumUla muruga mUrti apputiruttara pashupatiyAr ishai jnAniyar
nIlanakkar iDangazhiyar atibhattar eribhattar eyar kOnoDu
nIlakaNTha yAzhpANa pugazh shOzha shuzhar-cingar
kAraikkAl nagarmEvu kaniyAroDu kaNnappar kurippu-toNDaranum
innavaril oruvaraip-pOlE iNaiyonrum illAbat-tiNaiyAga vENum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016