Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kalayAmi raghurAmam


kalayAmi raghurAmam
raagam: bEgaDA

Aa:S G3 R2 G3 M1 P D2 N2 D2 P S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: aTanta
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kalayAmi raghurAmam bhUpA lalAmam

anupallavi

nIlOtpala sannibha gAtram parama pavitram

caraNam

dhana dAnuja ghana vana dahanam tapta kanaka nibha vasanam vanajAkSam
sanakAdi muni vinuta shubha caritam manasija rUpam anavadyam

caraNam 2

karuNA vArinidhim caraNa naLinapUta vara tApa samahilam surapAlam
kuru vinda nibharadam parama puruSamiha dharaNi nandinI kEli paramIsham

caraNam 3

dyumaNi kula tilakam vimala guNam sarva shamala haraNa caNa ramaNIyam
kumudaika bAndhava sama vadanam shrI kamalanAbham ghana shObam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016