Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ninnu neranammitira


ninnu neranammitira
raagam: bilahari

29 dheera shankaraabharaNam janya
Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: c/tripuTa
Composer: Mysore Sadaashiva Rao
Language:

pallavi

ninnu neranammitira shrI rAmacandra samayamidE rajaka dhAtAra sItAvara

anupallavi

inakula shEkhara dIna kalpa pUja dEva dEva mahAnubhAva divya caritra sukhyAta
(svara sAhitya)
sAkEtapura sadana caraNa kaTidhrta kanaka vasana sajjanalOla tApa shamana kara
sura rAjanuta bhaktajana paripAlana catura raghukulEsha sura bhayApahara vimala carita
dasharatha nrpa suta sucarita budhajana vinutA hita shayana kavi nivEsha kavi sadAshiva vara tApayata

caraNam

shrIkarA sura bhIkara suguNAkara nA moravinara lOkAdhAra nI pAdamulaku
mrokkiti nIvE gati sadAshiva kavi sEvita mUrti vishAla kIrti samita surAthi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016