Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: mahaadEva shiva - Click to listen (Manda Krishna Mohan)!


mahaadhEva siva
raagam: rEvati

2 ratnaangi janya
Aa: S R1 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Tanjavur Shankara Iyer
Language: Sanskrit

pallavi

mahAdEva shiva shambhO mArakOTi sundara prabhO shrI

anupallavi

sahasrakOTi jana pAlana sAdhu samrakSaNa pAvana

caraNam

sarvEshvara karuNAkara mUrtE sAmagAna priya vEda pUrtE
paramEshvara gangAdhara kIrtE patita pAvana shrI pashupatE


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.

Song performed for karnATik by Manda Krishna Mohan


first | previous | next

Contact us

updated on 06/19/2013