Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: natajana kalpavallI (nineth AvavaraNam)


natajana kalpavallI (nineth AvavaraNam)
raagam: punnAgavarALi

8 hanumatODi janya
Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2
Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

natajana kalpavallI avanata sarvAnanda mahA pITha nilayE
sadA vitara vitara tava sudhAkara drSTimayi marakatamayi

anupallavi

stita jAru nava malli mandadaLa dhavaLa mukha kamalavallI
(madhyamakAlam)
shata makhAdi sura pUjita samasta cakrEshvari paramEsha manOhari
parAparAti rahasya yOgini mahA tripurasundari mAhEshvari

caraNam

cidAkAra taranga Ananda ratnAkarE shrIkarE sadA divya mAnava
yOgi gaNa guru maNDalE sumangalE shiva gaNa natha pAda padma yugalE
vikalE sudhA sindhu sama shObhita shrIpura bindu madhyE sharadindu mukhE
(madhyamakAlam)
sadAcAra bhUsura sura sajjana nAradAdi gandharva ghOSapara sAra
sAra navAvaraNa gAna dhyAna yOga japa tapa rasikE


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016