Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jayatu gOkulavAsa


jayatu gOkulavAsa
raagam: saurASTra

Aa:S R1 G3 M1 P M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 N2 D2 P M1 G3 R1 S

taaLam: jhampe
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

jayatu gOkulavAsa. rAgA: saurASTra. jhampe tALA.

1: jayatu gOkulavAsa daitya pUtaniya nAsha jayatu klEsha vinAsha sarvalOkEsha

caraNam 2

jayatu rukmiNinATha anAtharige nAtha jayatu madhuranAtha pAlisO dAta

caraNam 3

jayatu pAvanagAtra cArutara cAritra jayatu jalajA nEtra muninutipAtra

caraNam 4

jayatu sAvira nAma nIDenage parandhAma jayatu sArvabhauma bhaktiyadu parama

caraNam 5

jayatu tulasIhAra divyadondAkAra jayatu ninna vicAra adu balu apAra

caraNam 6

jayatu pANDava pakSa tuNTayOdhana shikSa jayatu lOkAdhyakSa dharma samrakSa

caraNam 7

jayatu shrI bhUlOla bhakta jana paripAla jayatu pAvanashIla tande purandara viTTala


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016