Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dAsharthE dayAnidhE tAmarasadaLa


dAsharthE dayAnidhE tAmarasadaLa
raagam: tODi

8 hanumatODi janya
Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

dAsharathE dayAnidhE tAmarasadaLa nayana sItApatE raghupatE

anupallavi

vAsavAri jita vandyapatE vAridhi sEvita vArija pAdapatE
vara nindita sundara kundaradana maNI maNDita kAncana makuTa dharaNa
kara vilasita kOdaNDa vitaraNa kaLasamyata dhULi manOramaNa vara

caraNam

atri bhAradhvAja kumbhaja munigaNa ArAdhita mangaLa rUpA
Anata mOda shabarI ddIyamAnAnanda phal bhukta ghanAbhA
citrakUTa shikharE gamanavara divya rUpa karacara shApA
dinakara kula mahAshaya dhara candra tEjOmaya puSpaka samyamIndra
dhanatArpita ratha mandira sundara dharaNijA manOramaNa shrI rAmacandra


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016