Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajanAmrta paramAnanda


bhajanAmrta paramAnanda
raagam: nATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

bhajanAmrta paramAnanda bhAgavata santa caraNarEnum nirantaram vahAmyaham harinija

anupallavi

vraja rAjakumAra manOhara vENugAna shravaNAnanda vraja sundari
jana pada pankaja sama anukampita hrdi smara sambhava nija

caraNam 1

nArAyaNa nAma rasana paramAnandayuta hrdaya jitakalmaSa nara
simha dayA nitimiva dharaNa sadA kanakakashipu suta Adaya

caraNam 2

parahita karuNAkara varasmita mukha bhava parAbhava parama pAvanasara
sijabhava sukumAra sanaka sanandana sanAtana nArada sukha ati

caraNam 3

tAraka mantra sadApaTanam krta tarakaradala sanjIvi girim krta
dasharatha rAjakumAra hitam krta sadA gati pavana kumArAdi hari

caraNam 4

dashamukha sOdara guha shabarI sugrIvAngada sucarita mahAbhAgya
rAmENa bahubhASita bhAvita vIkSita rakSita mitra pavitrita

caraNam 5

bhAgavata gatAha paTana shravaNa sadA smaraNa bhajana guNa kIrtanaya
tA gatita krSNa carita varNanam tathAnukUla prakaTana vitaraNa hari

caraNam 6

nandIsha matanga vyAghrapAda sahasrapanA makuTa dhara tumburu
caNDIsha mrkaNdu suta munigaNa santa tanuja rajata shailastitha shiva

caraNam 7

shivahari sharavaNabhava guha bhajana nirantara mAlAlankrta shObha
vAgIsha shiva pAda hrdaya suta manivAcaka sundaraDiNDima kavirAja
madhurakavi rAja rAmAnuja kulashEkhara viSNucittapara kAla
purandara tuLasidAsa charaNAravinda dhULi hari shiva guha

caraNam 8

krSNa gatA karNanavita japatapa stOtra ghvaNitArcana yOga
rAsa mahOtsava vibhava bhAva paramadbhuta nartana vara nrtya catura
agaNita rAga nava vidha tALa kramalaya gatIshvara tantrisamanvita
AnandAtishaya sukha nimaghna ananta mahAnta caraNAravinda

caraNam 9

rAma rAghava kEshava raghukula nandana maithilI ramanA
krSNa gOkula vaibhava nanda nandana kALIya phaNa naTanA
sOmashEkhara sundara naTana cidambara shailajA ramNA
bAhulEya sikhivAha dayApara pAhi itividha nAma nija hari

caraNam 10

kSaNamapi hariguNa gatita mahOttama kSaNamapi shravaNa sukrta
karamOttama kSaNamapi darshita sadsangha parOttama janma janmamapi
pankaja padamiha antakaraNa krta antaranga hari


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016