Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: nODa bAradu


nODa bAradu
raagam: khamAs

Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

nODa bAradu endindigU nODa bAradu I mUrkhanna I khAtakana I pApiya

anupallavi

nODidare sUryanna nODi paramAtmana smarisu bEku

caraNam 1

a-shraddheyinda haricihne illadavara vishvAsaghAtaka vESadhAriyara pashvAdi
vartanavu udyOga brahma jIvaraikyavembara shAstra Eka prakAra nAshaktanendu tiLidavara

caraNam 2

tulasiyillada mane duSTiyillada vipra jalajanAbha satata samarisadavara
sale nija satkarma illadanthavara shrIlOla paranendu tiLiyadavara

caraNam 3

shAlagrAma sudarshana cakrANike rahitAgi mUlamantra pratime illada mUrtiya pUje
sAla mADi anjadavara sajjanara dUSisuvara asalade siTTu biDade iharanna

caraNam 4

atte mAvara sEve mADade patige anjadavana unmatta strIyana niSTUra matanADuvaLa
uttama madhyama nIcava tiLiyadavara cittadalli krOdhaviTTu mattu mAtanADuvara

caraNam 5

aytanta bhEdavAda shrImadananta rUpagaLige pratyOga guNagaLanu hELuva brahmaranna
satyavella mithyavembo svAmi drOhigaLa satyavAda purandara viTTalanna smarisadavara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016