Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kANIrE�� kanjamalar kaNNan


kANIrE�� kanjamalar kaNNan
raagam: khamAs

28 harikaambhOji janya
Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

kANIrE ��� kanjamalar kaNNan vandu ninraduvum kai veNNaiyait-tinraduvum

anupallavi

tUNirutta tANa naDu tongum uri mElE tuppuk-kaNDu koNDAn
yArO sholli vaittArppOle nANikkONi ninra oru nangaiyavaL mElE
(madhyama kAlam)
nalla maNam kamazh padam koNDEri mella uriyADi vindakkaLavADa

caraNam

AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn kaNNan
AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn enrAn AnAlum veNNai veNNai veNNai enrAn ivanukku
appaDittAn veNNai enna shuvaiyO annai ivanaip-pera enna tavam sheidALO AnAlum inimElum kuraiyO
pOnAlum vandAlum ��.. kaNNan pOnAlum vandAlum ��. kaNNan munnazhagaik-kATTi
pOnAlum vandAlum ��.. kaNNan pinnazhagaik-kATTi ��. pOnAlum vandAlum ��. KaNNan
tannazhagaik-kATTi en buddhiyai mayakkurAn idennavO
(madhyama kAlam)
pudu malar vaNDu karu vizhiyAgap-punnakai taNNoLi nilavenru Agha karu karuvenna kuzhalaindu Adi
kAr mughilO ena oLiyadumAga kuLir mati nIlat-taDanudal vandu kuDi pughunda-denat-tilakamAgha
koTravan sheida kaLavai naTravamenak-karudi kUDa nI pADa gOvindanumADa


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016