Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cintayE mahAlinga mUrTim


cintayE mahAlinga mUrTim
raagam: paraju

Aa:S G3 M1 P D1 N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

cintayE mahAlinga mUrttim cidrUpa sphUrtim sukIrtim

anupallavi

santatam madhyArjunapura vAsam brhatkucAmbA sahavAsam antaranga bhaktajanAnAm ati samIpa rju mArga darshitam antakAntakam AditArakam hatyAdi pApa haram puraharam

caraNam

pAkashAsanAdi dEvabrndam pAlita dAsajanAdi mukundam shOkAdiharaNa padAravindam
shubhakaram karuNA rasakandam shrI kamalApura sOmAskandam cidambarEshvara
naTanAnandam shrI kALIsha bhairava spandam shiva svAmi shaila guruguha skandam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016