Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: cEtah shrI bAlakrSNam


cEtah shrI bAlakrSNam
raagam: jujAvanti

Aa:S R2 M1 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 M1 R2 G2 R2 S N2 D2 N2 S

taaLam: rUpaka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

cEtah shrI bAlakrSNam bhaja rE rE cintitArttha prada caraNAravindam mukundam

anupallavi

nUtana nIrada sadrsha sharIram nanda kishOram pIta vasana dharam kambu kandharam giridharam (madhyamakAla) pUtanAdi samhAram puruSOttamAvatAram shItaLa hrdaya vihAram shrI rukmiNI dAram

caraNam

navanIta gandhavAha vadanam mrdu gadanam naLina patra nayanam vaTa patra shayanam
nava campaka nAsikam atasI suma bhAsakam natEndrAdi lOka pAlakam mrga mada tilakam
(madhyamakAla)
nava tulasI vanamAlam nAradAdi muni jAlam kuvalayAdi paripAlam guruguhanuta gOpAlam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016