Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEvakiyudara


dEvakiyudara
raagam: jOguLa

taaLam: ATa
Composer: Purandara Daasar
Language: Kannada

pallavi

dEvakiyudara. rAgA: jOguLa. ATa tALA.

1: dEvakiyudara sanjAtane truvvi kAmana pita kamalAkSane truvvi
shrI vaibhava saccidAnanda truvvi bhAvaki gOpiya kandane truvvi

caraNam 2

mathureyoLudisida mahimane jO jO yadukula tilaka yAdavarAya jO jO
madhukaiTapa mura mardana jO jO caduranenisi durugaLa kAide jO jO

caraNam 3

gOkula pAlaka gOvinda truvvi ShrI kuca kumkumAnkita krSNa truvvi
pAkashAsana mukhya sura vandya truvvi lOkavIrELa pettAtane truvvi

caraNam 4

shruti cOra samhAraka dEva jO jO jatanadi surarigamrtavitte jO jO
satiya kaddoidana sILde nI jO jO matiyuta bAlakanati rakSa jO jO

caraNam 5

kSitiya IraDi mADde vAmana truvvi yativamsha janana bhArgava rUpa truvvi
kratuva rakSaka kAkutasthane truvvi ratipati pita suranuta krSNa truvvi

caraNam 6

gOpikAnanda mukundane jO jO bhUparoL kAdi baLalidane jO jO
shrI puruSOttama narasimha jO jO apAra mahimArNava truvvi jO jO

caraNam 7

maNNoLagADi nI bandeya truvvi beNNeya bEDe baidare kanda truvvi
kaNNa drSTige karagada kanda truvvi ciNNa summaneyiru shrI krSNana truvvi

caraNam 8

tAraka sativratahAraga jO jO vAraNa hayavEri meredane jO jO
sAridavara santayisuve jO jO shrI ramAkAnta shrI krSNane jO jO

caraNam 9

sharaNAgata vajrapanjara truvvi karuNAkara kamalAkSane truvvi
dharaNIdharashAyi shrIvara truvvi varada shrI purndara viTTalane truvvi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/17/2016