Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: divAkara tanujam


divAkara tanujam
raagam: yadukulakAmbhoji

Aa:S R2 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: c/eka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

divAkaratanujam shanaishcaram dhIrataram santatam cintayEham

anupallavi

bhavAmbunidhau nimagna janAnAm bhayankaram ati krUra phaladam bhavAnIsha kaTAkSa pAtra bhUta bhaktimatAm atishaya shubha phaladam

caraNam

kALAnjana kAnti yukta deham kAla sahodaram kAkavAham
nIlAmshuka puSpa mAlAvrtam nIla ratnabhUSaNAlankrtam
mAlinI vinuta guruguhamuditam makara kumbharAshi nAtham
tila taila mishritAnna dIpa priyam dayA sudhA sAgaram nirbhayam
kAla daNDa paripIDita jAnum kAmitArtha phalada kAmaDhenum
kAla cakra bheda citra bhAnum kalpitac-chAyAdevi sUnum


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016