Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: kAraNam vinA


kAraNam vinA
raagam: kAmbhOji

Aa:S R2 G3 M1 P D2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: cApu
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

kAraNam vinA kAryam nOtpadyatE kimapi kanjanAbha niyatam

anupallavi

nIrada nIlam manOhara tara mUrtE dhAritA shrtajana dAruNa vividhArtE

caraNam 1

janana kAraNam karama jnAna kAraNam vidyA dhanamATOPa kAraNam taruNI mOha kAraNam anayOhAni kAraNam AdhI shOka kAraNam ghana samrddhi kAraNam nanu dharmao jagadIsha

caraNam 2

taru kAraNam bIjam dhairyam jaya kAraNam parama dainya kAraNam bhavati hIna yAcanA
karuNA kAraNam sAdhu carita shAlitA lOkE taraLatA nikhilApadAmiha kAraNam

caraNam 3

shamatamAdi kAraNam sAdhu shAstra niSEvA samasa syApta kAraNam saravrSTi rEvAhO
timirA bhAva kAraNam dinamaNi ramAkAnta mama sharmaika kAraNam kamalAkSa tava pAdau


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016