Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: ivan tAn ivan tAnE viDAdE viTTAl


ivan tAn ivan tAnE viDAdE viTTAl
raagam: vasantA

17 sooryakaantam janya
Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

ivan tAn ivan tAnE viDAdE viTTAl ettnaik-kAlamAmO teriyAdE

anupallavi

ivan tAn ivanE tAn aiyamillaiyE ettanai tAn koLLai koNDAn kaNakkilaiyE
bhuvanam muzhudum ivanukku IdillaiyE ivanaip-pOghaviTTut-tEDuvadu eLidallavE

caraNam 1

AyarpADit-teruvinil yAraik-kETTAlum Alukkonru sholluvAr attanaiyum mAyam
mAyanivan sheidadellAm enda enda nAnum marandu pOghAdaDiyE enakk-orukAlum

caraNam 2

Adum tOghai ivanukku azhagAna kirITam adan kIzhE shuTTi onru ninru ninru Adum
pADum kuzhal kaiyilEri paNshurattaip-pADum pArttu ninra pazhavinaigaL pakkam pArAdODum

caraNam 3

vIshi naDai naDandAlO vEdam pinnE Odum veinguzhalin gAnattirkku vENa shruti pODum
mAshilAda kuzhalishaikku maddaLamum pODum mannavan azhagaik-kaNDu vari variyAppADum

caraNam 4

ninaindAl paghalellAm iravAga mArum nenjam vandAl kadirmatiyam onrAga shErum
munaindAl malai kUDa kuDaiyenru Aghum cinna muttaLavu veNNai aNDa mukaDenru Aghum

caraNam 5

Ara amarndu eNNa avakAsham Edu AghaiyinAl nI ezhundu avan pinnE Odu
tIravillaiyAnAl idait-teLindu nI pADu avan tirumbavillaiyAnAl endan pErai mAttippODu


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016