Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEva dEva jagadIshvara


dEva dEva jagadIshvara
raagam: pUrvikalyANi

Aa:S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEva dEva jagadIshvara jaya bhujagAshana vAhana murahara divya hAra maNI kuNDaladhara bhagavan

anupallavi

pAvanAnupama nija bhuja vikrama padmanAbha vasamE hrdi mAdhava

caraNam 1

vAraNa parivrDha tApa shamana caNa vAsava mukha sura sEvita padayuga
dArida magadha mahIpa yadUttama tApasa hrdaya nivAsa hrda shamala

caraNam 2

kunda vishada ruci danta nikara mucukunda vinuta shubha carita sukrta nidhi
nanda tanaya yamunA taTa viharaNa nAma vividhUta kalitOSa para suguNa

caraNam 3

kALiya phaNi phaNAnga krta naTana kAmada ghana dharanI bhara nAshana
sAlaka niTila dayAdhrta vIkSaNa shAnta kadana nijadAsa nikaravara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016