Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: dEva dEva jagadeeshwaraa


dEva dEva jagadeeshwaraa
raagam: poorvi kalyaaNi

53 gamanashrama janya
Aa: S R1 G3 M2 P D2 P S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R1 S

taaLam: aadi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

dEva dEva jagadIshvara jayabhujagAshana vAhana
divya hAra maNi kuNDala dhara bhagavan
(dEva)

anupallavi

pAvanAnupama nijabhuja vikrama
padmanAbha vasamE hrdi mAdhava
(dEva)

caraNam 1

vAraNa paravrdha tApa shamanacana
vAsava mukha sura sEvita padayuga
dArita magadha mahIpa yaduttama
tApasa hrdaya nivAsa hrtashamala
(dEva)

caraNam 2

kundavisha darucidanta nikara mucu
kunda vinuta shubha carita sukrtanidhi
nanda tanaya yamunA taTa vihAraNa
nAma vidhuta kalidOSa parAsuguNa
(dEva)

caraNam 3

kALiya paNiphaNa ranga krta naTana
kAmada ghana dharaNIbhara nAshana
sAlaka niTila daya dhrta vIkSaNa
shAntakadAnani jadAsani karavara
(dEva)


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 06/10/2005