Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: jambUpatE mAm pAhi


jambUpatE mAm pAhi
raagam: yamunAkalyANi

Aa:S R2 G3 P M2 P D2 S
Av: S D2 P M2 P G3 R2 S

taaLam: t/Eka
Composer: Muttuswaamee Dikshitar
Language: Sanskrit

pallavi

jambUpatE mAm pAhi nijAnandAmrta bOdham dEhi

anupallavi

ambujAsanAdi sakala dEva namana tumburunuta hrdaya tApO pashamana ambudhi gangA kAvErI yamunA kambu kaNDy-akhilANDEshvarI ramaNa

caraNam

parvatajA prArtthitApa linga vibhO panca bhUta maya prapanca prabhO
sarvajIva dayAkara shambhO sAmajATavi nilaya svayambhO
sarva karuNA sudhA sindhO sharaNAgata vatsalArttha bandhO
anir vacanIya nAda bindO nitya mauLi vidhrta gangEndO
nirvikalpaka samAdhi niSTha shiva kalpa tarO
nirvishESa caitanya niranjana guruguha gurO


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016