Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: janani natajana


janani natajana
raagam: sAvEri

15 maayamaaLava gowLa janya
Aa:S R1 M1 P D1 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi
Composer: Shyaamaa Shaastree
Language:

pallavi

janani natajana paripAlini pAhimAm bhavAni bhavAni trilOka

anupallavi

danuja vairinutaE sakalajana paritApa pApa hAriNi jaya shAlini

caraNam 1

satata vinuta suta gaNapati sEnAni rAjarAjEshvari vishAlAksa taruNi akhila jana
pAvani (shrI rAjarAjEshvari) sati shubha caritE sadA madhura bhASA vigaLadamrta
rasadhvani suranuta padayuga darishita iha mama gAtramati mAtramajani sujani

caraNam 2

kuvalaya lOcana yugaLE kalyANi nIlavENi vikacagOkanada rajac-caraNE
ati ramaNi (ghana nIlavENi) bhuvi divi rakSiNi dhrtAmara gaNE bhAgyavati shakti
sampUrNE kavana nipuNamatimayi disha iha tava kAntimupayAtu girIsha ramaNi

caraNam 3

caraNa nipata damara samudayE kALi sArasamukhi su-shObitOru yugaLa vara
kadali (nava sArasamukhi) surucira muraLI mrdanga svara samshObhini rasakrta
mahItalE sarasija karayugaLE katikalita maNi kAncI bhrtE kAncIpura vAsini


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016