Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: lalita sahasranAma stOtra - Click to listen (Tejaswini Narayanan)!


lalitaa sahasranaama stOtram
raagam: rAgamAlikA

taaLam: none
Composer:
Language: Sanskrit

Nyasah

Asya Sri Lalita Sahasranamastotra Maha Mantrasya
Vasinyadivagdevatarsayah
Anustup Chandah
Srilalita Paramesvari Devata
Srimadvagbhavakuteti Bijam
Madhyakuteti Saktih
Saktikuteti Kilakam
Sri Lalita Maha Tripurasundari prasadasiddhidvara
Cintitaphalavaptyarthe Jape Viniyogah

Dhyanam

Sindhuraruna vigraham trinayanam manikya mouli spurath
Thara Nayaga sekaram smitha mukhi mapina vakshoruham,
Panibhayam alipoorna ratna chashakam rakthothpalam vibhrathim,
Soumyam ratna gatastha raktha charanam, dhyayeth paramambikam.

Arunam Karuna Tarangitaksim Dhrta Pasankusa Puspa banacapam
Animadibhiravrtam Mayukhairahamityeva Vibhavaye bhavanim

Dyayeth padmasanastham vikasitha vadanam padma pathrayathakshim,
Hemabham peethavasthram karakalitha-lasadhema padmam varangim,
Sarvalangara yuktham sathatham abhayadam bhaktha namram bhavanim
Srividyam santhamuthim sakala suranutham sarva sampat pradhatrim

Sarvasanpatpradatrim
Sakunkuma vilepana malikachunbi sasturikam
Samandahasi tekshenam sasharachapa pashankusham
Asheshajana mohini marunamalya bhushanbaram
Japakusuma bhasuram japavidhao smaredanbikam
Sree-mata shree maha-ragyni shreematsinha-saneshvaree

Chidagni kunda-sanbhuta deva-karya samudyata 1
Udyadbanu saha-srabha chatur-bahu saman-vita
Raga-svarupa pashadya krodha-karanku-shojvala 2
Mano-rupekshu kodanda pancha tanmatra sayaka
Nijaruna prabha-pura majabhramhanda mandala 3
Chanpaka shoka punnaga saogandhika lasatkacha
Kuruvinda mani shrenee kanatkotira mandita 4
Ashtami chandra vibhraja dalikasdhala shobhita
Mukha-chandra kalankabha mruga-nabhi visheshaka 5
Vadanas-mara mangalya gruhatorana chillika
Vaktra-lakshmi pari-vaha chalan-minabha lochana 6
Nava-chanpaka pushpabha nasa-danda virajita
Tarakanti tiraskari nasa-bharana bhasura 7
Kadanba manjari klupta karna-pura mano-hara
Tatanka yugali-bhuta tapa-nodupa mandala 8
Padma-raga shila-darsha pari-bhavi kapolabhuh
Nava-vidruma binbashree nyakkari radanachada 9
Shudha vidyankurakara dvijapankti dvayojvala
Karpura-vitikamoda samakarsha digantara 10
Nijasanlapa madhurya vinirbhastitakachapi
Mandasmita prabhapura majatkamesha manasa 11
Anakalita sadrusya chubuka shree virajita
Kamesha bada mangalya sutra-shobhita kandhara 12
Kanakangada keyura kamaniya bhujanvita
Ratnagrai-veya chintakalola mukta phalanvita 13
Kameshvara prema-ratna mani prati-panastani
Nabhyalavala romali lata phala kuchadvaei 14
Lakshya romalata bharata samunneya madhyama
Stana-bhara dalanmadhya patta-bandha-valitraya 15
Arunaruna kaostunbha vastra bhasvatkatitati
Ratna kinkinikaramya rashanadama bhushita 16
Kamesha-gynata saobhagya marda-voru dvayanvita
Manikya makuta kara janudvaya virajita 17
Endra-gopa parikshipta smaratunabha janghika
Guda-gulpha kurma prushtajaeishnu prapadanvita 18
Nakhadidhiti sanchanna samajana tamoguna
Padadvaya prabhajala parakruta saroruha 19
Shinjanamani mangira mandita shrepadanbuja
Marali mandagamana maha-lavanya shevadhih 20
Sarvaruna navadyangi sarvabharana bhushita
Shiva-kameshvarankasdha shiva svadhinavallabha 21
Sumeru shrunga-madhyasdha shreemannagara naeika
Chintamani gruhantahsdha pancha bramga sanasdhita 22
Mahapadmatavi sansdha kadanba vanavasinee
Sudha sagara madhyasdha kamakshi kamadaeinee -23
Devarshigana sanghata stuyamanatma-vaibhava
Bhandasura vadhodyukta-shakti-sena samanvita 24
Sanpatkari samaruda sindhura vrajasevita
Asvarudadhishtitasva koti bhiravruta 25
Chakra-raja radharudha sarva-yudha parishkruta
Geya-chakra radha-ruda mantrini parisevita 26
Kiri-chakra radha-rudha dandanadha puraskruta
Jvalamalinikakshipta mahni prakara madhyaga 27
Bhandasainya vadhodyukta shakti vikrama harshita
Nitya parakra matopa nireekshana samutsaka 28
Bhanda-putra vadhodyukta balavikrama nandita
Mantrinyanba virachita vishangavadhatoshita 29
Vishukra pranaharana varahi viryanandita
Kameshvara mukhaloka kalpita shreganeshvara 30
Maha-ganesha nirbhinna vighnayantra praharshita
Bhanda-surendra nirmukta shastra pratyastra varshini 31
Karanguli nakhotpanna narayana dashakrutih
Mahapashupatastragni nirdagdha surasainika 32
Kameshvarastra nirdagda sabhandasura shunyaka
Bramhependra mahendradi devasansdhutavaibhava -33
Haranetragni sandagdakama sanjivanaoshadhih
Shreemadvagbhavakutaika svarupa mukhapankaja -34
Kantadhah-kati paryanta madhyakuta svarupinee
Shakti-kutaikatapanna katyadhobhaga dharinee 35
Mulamantratmika mulakutatraya kalebara
Kulamrutaikarasika kulasanketapaline 36
Kulangana lulantasdha kaolinee kulayogini
Akula samayantasdha samayachara tatpara 37
Muladharaika nilaya bramhagrandhi vibhedini
Manipurantarudita vishnugrandhi vibhedine 38
Aagyna-chakrantaralasdha rudra-grandhi vibhedini
Sahasraranbujaruda sudhasarabhivarshinee 39
Tatillata samaruchi shatchakropari sansdhita
Mahashakti-kundalini bisatantu taniyasi 40
Bhavani bhavanagamya bhavaranya kutarika
Bhadrapriya bhadra-murti rbhakta-saobhagyadaeini -41
Bhakta-praya bhakta-gamya bhakti-vashya bhaya-paha
Shanbhavi sharadaradhya sharvani sharmadaeini 42
Shankari shrikari sadhvi sarachandra nibhanana
Shatodari shantimati niradhara niranjana 43
Nirpepa nirmala nitya nirakara nirakula
Nirguna nishkala shanta nishkama nirupaplava 44
Nityamukta nirvikara nisprapancha nirashraya
Nitya-shudha nitya-budha niravadya nirantara 45
Nishkarana nishkalanka nirupadhirnirishvara
Niraga ragamadhani nirmada madanashini 46
Nishchinta nirahankara nirmoha mohanashinee
Nirmama mamatahantri nishpapa papanashini 47
Nishkrodha krodhashamani nirlobha lobhanashini
Nisandhaya sanshayaghni nirbhava bhavanashini 48
Nirvikalpanirabadha nirbheda bhedanashini
Nirnasha mrutyumadhani nishkriya nishparigraha 49
Nistula nilachikura nirapaya niratyaya
Durlabha durgama durga dukha-hantri sukhaprada 50
Dushta-dura duracharashamani doshavarjita
Sarvagyna sandrakaruna samanadhika varjita 51
Sarva-shaktimaei sarvamangala sadgatiprada
Sarveshvari sarvamaei sarvamantrasvarupini 52
Sarva-yantratmika sarvatantrarupa manonmani
Mahishvari mahadivi mahalakshmi rmrudapriya 53
Maharupa mahapujya mahapataka nashini
Mahamaya magasatva mahashaktirmaharatih 54
Mahabhoga mahaishvarya mahavirya mahabala
Maha-bhudirmahasirdhirmahayogeshvareshvari 55
Mahatantra mahamantra mahayantra mahasana
Mahayaga kramaradya mahabhairava pujita 56
Maheshvara mahakalpa mahatandava sakshini
Mahakamesha mahishi mahatripurasundari 57
Chatushashtyupacharadya chatushashti kalamaei
Mahachatushashtikoti yogini ganasevita 58
Manuvidya chandra vidya chandramandala madhyaga
Charu rupacharuhasa charuchandra kaladhara 59
Charachara jagannadha chakraraja niketana
Parvati padmanayana padmarga samaprabha 60
Panchapretasanasina panchabramha svarupini
Chinmaei paramananda vigynanaghanarupini 61
Dhyanadhyatru dhyeyarupa dharmadharma vivarjita
Vishvarupa jagarini svapanti taijasatmika -62
Supta pragynatmika turya sarvavasdhavivarjita
Prushtikartri bramharupa goptri govindarupini 63
Sanharini rudrarupa tirodhanakarishvari
Sadashivanugrahada panchakrutya parayana 64
Bhanumandala madhyasdha bhairavi bhagamalini
Padmasana bhagavati padmanabha sahedari 65
Unmesha nimishotpanna vipanna bhuvanavalih
Sahasrashirshavadana sahasrakshi sahasrapat 66
Aabramhakitajanani varvashrama vidhaeini
Nijagyna rupanigama punyapunya phalaprada 67
Shruti simanta sirurikruta padabja dhulika
Sakalagama sandoha shukti sanputa maoktika 68
Purushardhaprada purna bhogini bhuvaneshvari
Anbika nadi nidhana paribramhendra sevita 69
Narayani nadarupa namarupa vivarjita
Hrinkari hrimati hrudya heyopadeyavarjita 70
Rajarajarchita ragyni ramya rajivalochana
Ranjani ramani rasya ranarkinkini mekhala 71
Rama rakenduvadana ratirupa ratipriya
Rakshakari rakshasaghni rama ramanalanpata 72
Kamya kamakalarupa kadanba kusumapriya
Kalyani jagatikanda karunarasasagara 73
Kalavati kalalapa kanta kadanbari priya
Varada vamanayana varunimadavihvala 74
Vishvadhika vidavidya vindhyachala nivasini
Vidhatri vidajanani vishnu maya vilasini 75
Kshetra-svarupa kshetreshi kshetrakshetragynapalini
Kshaya-vrudhi vinirmukta kshetrapala smarchita 76
Vijaya vimala vandya mandaru janavatsala
Vagvadini vamakeshi vahni mandala vasini 77
Bhaktimatkalpalatika pashupasha vimochani
Sanhruta sheshapashanda sadachara pravartika 78
Tapatrayagni santapta samahladana chandrika
Tatuni tapasaradhya tanumadhya tamo-paha 79
Chiti statpadalakshyardha chidekarasa rupini
Svatyanandalavibhuta bramhadyananda santatih 80
Parapratyakchitirupa pashyanti paradevata
Madhyama vaikharirupa bhaktamanasa hansika 81
Kameshari prananadi krutagyna kamapujita
Shrungararasa sanpurna jaya jalandharasdhita 82
Odyana pita nilaya nindu mandala vasini
Rahoyaga kramaradhya rahastarpana tarpata 83
Sadyah prasadini vishvasakshini sakshivarjita
Shadanga devata yukta shadgunya paripurita 84
Nityaklinna nirupama nirvana sukhadaeini
Nitya shodashika rupa shree kantardha sharirini 85
Prabhavati prabha rupa prasidha parameshari
Mulaprakruti ravyakta vyaktavyakta svarupini 86
Vyapini vividhakara vidya vidya svarupini
Mahakameshanayana kumudahlada kaomudi 87
Bhaktahardhatamobheda bhanumadbanu santatih
Shivaduti shivaradhya shivamurtishivankari 88
Shivapriya shivapara shishteshta shishta-pujita
Aprameya svaprakasha manovachamagochara 89
Chichakti shchetanarupa jadashakti jadatmika
Gayatri vyahruti sandhya dvijabrunda nishemita 90
Tatvasana tatvamaei panchakoshantarah sdhita
Nisima mahima nitya-yaovana madashalini 91
Madagharnita raktakshi madapatala gandabhuh
Chandana drava digdhangi chanpeya kusumapriya 92
Kushala komalakara kurukulla kuleshvari
Kulakundalaya kaolamarga tatpara sevita 93
Sumara gananadhanba tushtih pushtirmati dhrutih
Shanti spastimati mantirnandini vignanashini 94
Tejovati trinayana lolakshi kamarupini
Malini hansini mata malayachala vasini 95
Sumukhi nalini subhru shobhana suranaeika
Karikanti kantimati kshobhini sukshmarupini 96
Vajreshvari vamadevi vayovasdha vivarjita
Sideshvari sidhavidya sidhamata yashasvini 97
Vishudichakra nilaya raktavarna trilochana
Khatvangadi praharana vadanaika samanvita 98
Payasanna priya tvaksdha pashuloka bhayankari
Amrutadi mahashakti sanvruta dakinishvari 99
Anahatabjanilaya shyamabha vadanadvaya
Danshtrojvalakshamaladi dhara rudhira sansdhita 100
Kalaratryadishaktyao-ghavruta snigdhao-dana priya
Mahavirendra varada rakinyanba svarupini 101
Manipurabja nilaya vadanatraya sanyuta
Vajradikayudhopeta dayaryadibhiravruta 102
Rakta-varna mansanishta gudanna pritamanasa
Samsta bhakta sukhada lakinyanba svarupini 103
Svadhishtananbujagata chaturvaktra manohara
Shuladyayudha sanpanna pitavarna tigarvita 104
Medhonishta maduprita bandinyadi samanvita
Dadyannasakta hrudaya kakini rupadharini 105
Muladharanbujarudha panchavaktrasdhi sanpdhita
Ankushadi praharana varadadi nishevita 106
Mudgaodanasaktachitta sakinyanba svarupini
Aagynachakrabja nilaya shuklavarna shadanana 107
Majasansdha hansavati mukhyashakti samanvita
Haridranai karasika hakinirupa dharini 108
Sahasradala padmasdha sarvavarnopashobhita
Sarvayudhadharashukla sansdhita sarvatomukhi 109
Sarvaodana pritachitta yakinyanba svarupini
Svahasvadha mati rmedha shrutih smrutiranuttama 110
Punyakirtih punyalabhya punyashravana kirtana
Pulomajarchita bandhamochani bandhuralaka 111
Vimarsharupini vidya viyadadi jagatprasuh
Sarvavyadhi prashamani sarvamrutyu nivarini 112
Agraganya chintyarupa kalikalmashanashini
Katyayani kalahantri kamalaksha nishevita 113
Tanbulapuritamukhi dadimikusumaprabha
Mrugashi mohini mudhya mrudani mitrarupini 114
Nityatrupta bhaktanidhi rniyantri nikhileshvari
Maityradi vasanalabhya mahapralayasakshini 115
Parashaktih paranishta pragynana ghanarupini
Madhvipanalasa matta matrukavarna rupini 116
Mahakailasa nilaya mrunala mrududorlata
Mahaniya dayamurti rmahasamrajyashalini 117
Aatmavidya mahavidya shreevidya kamasevita
Shree shodashaksharividya trikuta kamakotika 118
Katakshakinkaribhuta kamala kotisevita
Shirasdhita chandranibha phalasdhendra dhanuh prabha 119
Hrudayasdha ravi prakhya trikonantara dipika
Dakshayani daityahantri dakshayagyna vinashini 120
Darandolita dirghakshi darahasojvalanmukhi
Gurumurtirgunanidhi rgamata guhajanmabhuh 121
Deveshi dandanitisdha daharakasha rupini
Pratipanmukhyarakanta tidhimandala pujita 122
Kalatmika kalanadha kavyalapa vinodini
Sachamara ramavani savyadakshini sevita 123
Aadishakti rameyatma parama pavanakrutih
Anekakoti bramhanda janani divyavigraha 124
Klinkari kevala guhyakaivalya padadaeini
Tripura trijagadvandya trimurti stridasheshvari 125
Tryakshari divyagandhadya sindura tilakanchita
Uma shailendra tanaya gaori gandharava sevita -126
Vidhvagarbha svarnagarbha varada vagadhishvari
Dhyanagamyaparichedya gynanada gynanavigraha 127
Sarvavedanta sanvedya satyananda svarupini
Lopamudrarchita lilaklupta bramhanda mandala 128
Adrushyadrushyarahita vigynatri vedyavarjita
Yogini yogada yogya yoganandayugandhara 129
Echashakti gynashakti kriyashakti svarupini
Sarvadhara supratishta sadasadrupadharini 130
Ashtamurtirajajaitri lokayatra vidhaeini
Ekakini bhumarupa nirvaita dvaitavarjita 131
Annada vasudha vrudha bramhatmaikya svarupini
Bruhati bramhani bhramhi bramhananda balipriya 132
Bhasharupa bruhatsena bhavabhava vivarjita
Sukharadhya shubhakari shobhana sulabhagatih 133
Rajarajishvari rajyadaeini rajyavallabha
Raja tkrupa rajapita niveshitanija shrita 134
Rajyalakshmih koshanadha chaturanga baleshvari
Samrajyadaeini satyasandha sagaramekhala 135
Dikshita daityashamani sarvaloka vashankari
Sarvardhadatri savitri sachidananda rupini 136
Deshakala parichinna sarvaga sarvamohini
Sarsvati shastramaei guhanba guhyarupini 137
Sarvopadhivinirmukta sadashiva pativrata
Sanpradayeshvari sadhvi gurumandala rupini 138
Kulottirna bhagaradhya maya madhumatimahi
Gananba guhyakaradhya komalangi gurupriya 139
Svatantra sarvatantreshi dakshanamurtirupini
Sanakadi samaradhya shivagynana pradaeini 140
Chitkala nandakalika premarupa prinankari
Namaparayana prita nandivida nateshvari 141
Midhya jagadadhishtana muktida muktirupini
Lasyapriya layakari sajja ranbhadi vandita 142
Bhavadava sudhavrusthih paparanya davanala
Daorbhagya tula vatula jaradhvanta raviprabha- 143
Bhagyabhi chandrika bhakta chittakeki ghanaghna
Rogaparvatadanbholi rmrutyudaru kutarika -144
Mahishvari mahakali mahagrasa hamashani
Aparna chanidika chandamundasura nishudini 145
Ksharakshatmika sarvalikeshi vishadharini
Trivargadatri subhaga tryanbaka trigunatmika 146
Svargapavargada shudha japapushpa nibhakrutih
Ojovati dyutidhara yagynarupa priyavrata 147
Duraradhya duradhatsha patali kusumapriya
Hamati merunilaya mandara kusumapriya 148
Viraradhya viradrupa viraja vishatomukhi
Pratyagrupa parakasha pranada pranarupini 149
Martanda bairavaradhya mantrini nyastarajyadhuh
Tripureshi jayatsena nistraigunya parapara 150
Satyagynananandarupa samarsya parayana
Kapardini kalamala kamadhukamarupini 151
Kalanidhih kavyakala rasagyna rasashevadhih
Pushtapuratana pujya pushkara pushkarekshana 152
Paranjyotih parandhamah paramanuh paratpara
Pashahasta pashahantri paramantra vibhedini 153
Murta murta nityatrupta munimanasa hansika
Satyavrata satyarupa sarvantaryamini sati 154
Bramhani bramhajanani bahurupa budharchita
Prasavitri prachandagyna pratishta prakatakruti 155
Praneshvari pranadatri panchashatpritarupini
Vishrunkhala viviktasdha viramata viyatprasuh 156
Mukunda muktinilaya mulavigraharupini
Bhavagyna bhavarogaghni bhavachakra pravartini 157
Chandasara shastrasara mantrasara talodari
Udarakirti rudhamavaibhava varnarupini 158
Janmamrutyu jaratapta janavishranti daeini
Sarvopanishadudghushta shantyatita kalatmika 159
Ganbhira gaganantahsdha garvita ganalolupa
Kalpanarahita kashtakanta kantardha vigraha 160
Kartakarananirmukta kamakeli tarangita
Kanatkanakatatanka lilavigrahadharini 161
Ajakshaya vinirmukta mugdha kshipraprasadini
Antarmukha samaradhya bahirmukha sudurlabha 162
Traei trivarganilaya trisdha tripuramalini
Niramaya niralanba svatmarama sudhasrutih 163
Sansara pankanirmagna samudharana sandita
Yagyna priya yagynakartri yajamana svarupini 164
Dharmadhara dhanadhyaksha dhanadhanya vivardhini
Viprapriya viprarupa vishvabhramanakarini 165
Vishvagrasa vidrumabha vaishnavi vishnuruini
Ayoniryoninilaya kulasdha kularupini 166
Viragoshtipriya vira naishkarmya nadarupini
Vigynanakalana kalyavidagdha vhaindavasana 167
Tatvadhika tatvamaei tatvamardha svarupini
Samagana priya saomya sadashiva kutunbini 168
Savyapasavyamargasdha sarva padvi nivarini
Svasdha svabhavamadhura dhira dhirasamarchita 169
Chaitanyardhya samaradhya chaitanya kusumapriya
Sadodita sadatushta tarunadityapatala 170
Dakshina dakshinaradhya darasmera mukhanbuja
Kaolini kevala narghya kaivalyapadadaeini 171
Stotrapriya stutimati shruti sanstuta vaibhava
Manasvini manavati maheshi mangalakrutih 172
Vishvamata jagadhatri vishalakshi viragini
Pragalbha paramodara paramoda manomaei 173
Vyomakeshi vimanasdha vajrini vamakeshvari
Panchayagyna priya panchapreta manchadhishaeini 174
Panchami panchabhuteshi panchasankhyopacharini
Shashvati shashvataishvarya sarmada shanbhumohini 175
Dharadharsuta dhanya dharmini dharmavardini
Lokatita gunatita sarvatita shamatmika 176
Bandhuka kusuma prakhya balalila vinodini
Sumangali sukhakari suveshadya suvasini 177
Suvasinyarchana prita shobhana shudhamanasa
Bindutarpana santushta purvaja tripuranbika 178
Dashamudra samaradhya tripura shrivanshankari
Gynanamudra gynanagamya gynanagyneya svarupini 179
Yonimudra trikhandeshi trigunanba trikonaga
Anaghadbhuta charitra vanchitardha pradaeini 180
Abhyasatishayagynata shadadhvatita rupini
Avyajakarunamurti ragynanadhvanta dipika 181
Aabalagopavidita sarvanullanghyashasana
Shrichakrarajanilaya shrimatripurasundari 182
Shri shiva shivashaktyaikya rupini lalitanbika
Yvam shri lalita devya namnam sahasrakam jaguh 183
Sree Lalitha Sahasranama Stotram Samaptam


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics provided and song performed for karnATik by Tejaswini Narayanan and from here.first | previous | next

Contact us

updated on 06/22/2013