Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: bhajarE maanasa shree


bajarE mAnasa sree
raagam: suguNabhooshani

22 kharaharapriyaa janya
Aa: S G2 M1 P M1 D2 N2 S
Av: S N2 D2 P M1 D2 M1 R2 S

taaLam: roopakam
Composer: PaTnam Subramanya Aiyyar
Language: Telugu

pallavi

bhajarE mAnasa shrI praNatArtiharam sadA

anupallavi

aja biDaujAdi vanditam Adi madhyAmta rahitam rajata bhUtAsthitam ravikOTi sankAsham tam

caraNam

carAcarAtmakam virAja rAjita jaTAdharam parAtparam haram cidambarAdhipam digambaram
parAshaktivaram bhakta parAdhInam shankaram murAri shrI venkaTEshvarAdhitam Ishvaram
nirAmayam nirvikAram niranjanam nirAkAram nirAlambam nirAdhAram nirantar-AnadAkAram


Meaning:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 08/16/2006