Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: atri sutAvara


atri sutAvara
raagam: kalyANi

Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S
Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Swaati TirunaaL
Language:

pallavi

atri sutAvara kalyANa shaila sharAsana mAmava shambhO

anupallavi

bhadrApAradayAmbu nidhEvara pannagAbharaNa lOka sharaNAnisham

caraNam 1

dEva nadI samalankrta nijajaTa dInalOkapari pAlaka su-vimala
bhAvayOgi hrdayAmbu janilayasu dhAvatAta mrdu hasita vibhO
(madhyamakAlam)
pAvanAnupama carita nivArita pApajAla vidhu dhaugha vinatapada
sEvakAkhila viSAda haraNacaNa cittayOnita hanAdi mahitapara

caraNam 2

shIta bhAnu brdu kAvatamsa ripu jAtavAridara mAruta nirupam
vIta mOhamada kaitava paTutama bhUta vrnda parivrta savita
(madhyamakAlam)
bhUtanAma nikarAshrta janaghana puNya jAla rajatAdri krta nilaya
bhUti dAyaka manOjnya suguNa hari sUti pAshu padasAyakada satatam

caraNam 3

ghOrapura vipina tAva mrkaNDuku mAra bhIti vinivAraNa sharadija
sAra sArasa daLOpama lOcana sAmajA jinadu kUla vibhO
(madhyamakAlam)
pUritA shtra manOrada shankara bhAradIdha sura nAyaka sEvita
nAradAdi muni gIta carita padmanAbha sEvaka janAlu kUlapara


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 02/25/2016