Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: gajaananam bhajE


gajananam bajE
raagam: kamalaa manOhari

27 sarasaangi janya
Aa: S G3 M1 P N3 S
Av: S N3 D1 P M1 G3 S

taaLam: aadi
Composer: Tulaseevanam
Language:

pallavi

gajAnanam bhajE viSAda nAshanam gaNEsham Ananda ghanam sanAtanam

anupallavi

sujAta gaurI paramEsha nandanam su-shObha pUrvApaNa dEsha maNDanam

caraNam

virAT svarUpam vimalam niranjanam virOca nAbham nata lOka ranjanam
virAja mAnasam shrta vighna bhanjanam vilAsinam pApatUla prabhanjanam

madhyama kAlam

virAgiNam shamadama guNa bharitam surAdhipArcitam adbhuta caritam
nirAkrtApadam Agama nihitam parAtparam vana tulasI niratam


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

This page provided by Geocities

updated on 10/29/2005