Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: anjana vaNNanin (pada varnam)


anjana vaNNanin (pada varnam)
raagam: rAgapanjara

Aa:S R2 M1 P D2 N2 D2 S
Av: S N2 D2 M1 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Ambujam Krishna
Language: Tamil

pallavi

anjana vaNNanin ambuja padamalar aham vaippavarrkku iha paramuNDu

anupallavi

konjam shilamabashaiya pancabhUtama ashaiya nan shumizh nAgam mEl nartanam ADiya ciTTasvara sAhitya dEvaki tan madalaiyAip-pirandu gOkulam tanilE vaLarndu nALum tAi yashOdai pArttu magizha bhuvi tanil vindai sheidu vinaigaL tIrtta paraman

caraNam 1

tanjamaDai ini sancalamEn manamE bAlanAi sakaTam udaitta padamalar

caraNam 2

padma karattil parvatam tUkki bhuvanam kAtta mAdhavan padamalar

caraNam 3

mA dayai purindu draupadi mAna samrakSaNam sheidOn padamalar

caraNam 4

gOpiyaruDan yamunA tIramadil malarkkara kuzhalinil pozhiyum ishaiyinil
akhilamum tannilai marandiDa marai pOTrip-paNiyum punitan padamalar

caraNam 5

tUdu shenru duriyOdanan sabhai nIti uraittu mEdini viyakka virATarUpam kATToya kaNNan padamalar

caraNam 6

koDiyOnaravakkoDi turiyOdananukku iNangip-pOriDappaDai koDuttu kOri sharaNaDainda
gANDIbanukkuk-kanindaruL pozhindu pari naDattiya sArathiyAip-pAril nAmuyya pAvana
gItaiyaip-parindu upadEshitta pArthasArathi padma padamalar


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 12/12/2015