Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: paccai kuzhandaiyaDi


paccai kuzhandaiyaDi
raagam: Anandabhairavi

Aa:S G2 R2 G2 M1 P D2 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi
Composer: Subramanya Bhaaratiyaar
Language: Tamil

pallavi

paccai kuzhandaiyaDi. RAgA: Anandabhairavi. Adi tALA.

1: paccai kuzhandaiyaDi eNNirap-pAvaiyaDi candramati ishaikkiniya madu enran iru vizhikkudE nilavu
naccut-talai pAmbukkuLLE nalla nAgamaNi ulladenbAr duccappaTTu nenjilE ninran jyOti vaLarudaDi

caraNam 2

pEccuk-kiDamEdaDi nI peN kulattin veTriyaDi Ascarya mAyaiyaDi enran Ashaik-kumariyaDi
nIccu nilai kaDanda veLLa nIrukkuLLE vIzhndavar pOL tIccuDarai venravoLi koNDa dEvi ninaivizhindEnaDi

caraNam 3

nIlak-kaDalinilE ninran nINDa kuzhal tOnrudaDi kOla matiyinilE ninran kuLirnda mukham kANudaDi
jnAla veLiyinilE ninran jnAnavoLi vIshudaDi kAla naDaiyinilE ninran kAdal viLangudaDi
paccai maNikkiLiyE. rAgamLikA.
1: paccai maNikkiLiyE pAvi enakkE yOgap-piccai aruLiyadAi pEruraiyAi ijjagattil
pUraNamA jnAnap-pugazh viLakkai nATTuvitta bhAratamA dEviyenap-pADu

caraNam 2

(rAgA: vasanta)

Aa:S M1 G3 M1 D2 N3 S
Av: S N3 D2 M1 G3 R1 S

tEnAr mozhikkiLLAi dEvi enakkAnandamAnAL ponnATTai arivippAi vAnADu
bhErimaya vErpumudar-peN kumariyIrAgum ariya nAdenrE ari

caraNam 3

(rAgA: maNirangu)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 P M1 G2 R2 S

inmazhalaip-painkiLiyE engaL uyirAnAL nanmaiyura vAzhu nagaredu kol cinmayamE
nAnenrarindadani periyOrk-kinnamudu tAl enra kAsittalam

caraNam 4

(rAgA: suraTi)

Aa:S R2 M1 P N2 S
Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

vannak-kiLi vandEmAtaram enrOduvarai innalarak-kAppALi yAruraiyAi tannarsheyat-
tAnbOm vazhiyellAm dhanmamODu pon viLaikkum vAnpOnda gangaiyena vAzhttu

caraNam 5

(rAgA: kAnaDA)

Aa:S R2 G2 M1 D N2 S
Av: S N2 P M1 G2 M1 R2 S

shOlaip-pashum kiLiyE tonmarai nAnguDaiyAL vAlai vaLaru malai kUrAi jnAlattuL
verpponru-mIDiladAi viNNil muDi tAkkum porpponru veLLai poruppu

caraNam 6

(rAgA: dhanyAsi)

Aa:S G2 M1 P N2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

shIrum shirappum uyar shellamumO-reNNAtrAL uRum puravi uraittAi tErir-
parimishaiyUr vALallaL pAranaittu-manjum arimishaiyE-yUrvALavaL

caraNam 7

(rAgA: mukhAri)

Aa:S R2 M1 P N2 D2 S
Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

karuNai uruvAnAL kAindezhungArk-kiLLAisherunarai vIzhttu paDaiyEn ceppAri porubavarmET-
raNNaNiyAL vizhAdu vizhiTraghaippari tAn tiNNamuru vAnkulisham tEru

caraNam 8

(rAgA: cenjuruTi)

Aa:D2 S R2 G3 M1 P D2 N2
Av: N2 D2 P M1 G3 R2 S N2 D2 P D2 S

Ashai marakatamE annai tiru munriliDai Oshai vaLar murasha m OduvAi pEshugavO
sattiyamE sheiga dharumamE enroli shei mutti tarum vEda murashu

caraNam 9

(rAgA: bilahari)

Aa:S R2 G3 P D2 S
Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

vArAyiLancukamE vandip-pArkkenrumiDar tArAL punaiyumaNittAr kUrAi shErArai
muTrAk-kuru naghaiyAl muTruvittum tAnoLirvAL poTrAmaraittAr punaindu

caraNam 10

(rAgA: kEdAra)

Aa:S M1 G3 M1 P N3 S
Av: S N3 P M1 G3 R2 S

koDippavaLa vAikkiLLAi kuttiramum tIngum maDippavaLin vEl koDi tAn maTrEn aDippaNivAr
nanrArat-tIyAr naliyuravE vIshum oLi kunrA vayirak-koDi


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 01/31/2016