Untitled

karnATik


Untitled
Home
Subscribe
Contact


Get lyrics on your iphone or Android phone with the karnatik app!

Join us on Facebook


Web karnatik

Song: Ananda nartana gaNapatim bhAvayE


Ananda nartana gaNapatim bhAvayE
raagam: nATa

36 calanaaTTai janya
Aa:S R3 G3 M1 P D3 N3 S
Av: S N3 P M1 R3 S

taaLam: Adi
Composer: OotukkaaDu VenkaTasubbaiyyar
Language: Tamil

pallavi

Ananda nartana ganapatim bhAvayE cidAkAra mUlAdhAra omkAra gajavadanam paramam param

P: Ananda nartana ganapatim bhAvayE cidAkAra mUlAdhAra omkAra gajavadanam paramam param
A: sAnanda munIndra gaNanuta shiva shankara mAnasa nalInamAnam dantrIlaya samanvita
gandharva cAraNa varAnugIyamAnam dInajana mandAram anupama divya kaLEbara
sOpAyamAnam pAsamAnam asamAnam bhajamAnam bhaktajana sammAnam
(jati)
pA ma ga mA ga sa sA sa ri sA � taka taNaku dhimita kiTa taNangu taka
dhimita dhimita tAm tai� ya� tAm� tAm taNandari tAm taka jhaNam taNandari� tA�m tAm taNandari jhaNam taNandari; tari tari tari; dhimi dhimi dhimi; ; . kita kita kita.; jhaNa jhaNa jhaNa ; divi patinutam ; . padasarasijam
ma ga pa ma ni pa ; marakatanibham ; mada karimukham ; praNava ninadam ; ajitam anagham sugatam paramam kanakAmbara dharaNam Eka radanam tattit taka jhaNanta naga tari dhit taka jhaNanta naga tari taka jhaNanta
naga tari tAm tattit taka jhaNanta naga tari dhit taka jhaNanta naga tari taka jhaNanta naga tari tAm ; ; tattit taka jhaNanta naga tari dhit taka jhaNanta naga tari taka jhaNanta nakaparam-


Meaning:


Notation:


Other information:
Lyrics contributed by Lakshman Ragde.


first | previous | next

Contact us

updated on 03/12/2016